วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร


เป้าหมายของการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อาจเป็นคำที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนักเมื่อเทียบกับวิชาอื่นในสาขาสังคมศาสตร์ หรือยิ่งไปกว่านั้น เรามักมีคำถานอยู่เสมอว่าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มีเป้าหมายอย่างไร และทำไมถึงต้องศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเมื่อศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ไปพอสมควรแล้ว จะนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
(๑)     มุ่งทำความเข้าใจในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์  เพื่อใช้ความรู้นั้นให้
เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตน
(๒)    มุ่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมถึงสภาพต่างๆ  ที่เกิดขึ้น  และผลกระทบต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
(๓)     มุ่งศึกษาเพื่อช่วยให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับปัญหา
เศรษฐกิจต่างๆ  รวมทั้งการดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเศรษฐกิจของประเทศและของรัฐบาลเองด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น