วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หน่วยเศรษฐกิจ


หน่วยเศรษฐกิจ
หน่วยเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบส่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับปัจเจกบุคคล อันเป็นองค์ประกอบส่วนย่อยของสังคมและประเทศ สำหรับหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ มักจะมีบทบาทและอิทธิพลต่อเศรษฐกิจในระดับที่แตกต่างออกไป โดยบางส่วนสามารถมีอิทธิพลต่อตลาดมาก เช่น พ่อค้าหรือเจ้าของสัมปทานผูกขาด หรือบางหน่วยมีอิทธิพลต่อตลาดน้อยกว่า เช่น ผู้บริโภคแต่ละราย  สามารถจะจัดกลุ่มและแบ่งเป็นประเภท ได้ดังนี้
๑)ครัวเรือน เป็นหน่วยเศรษฐกิจของบุคคลธรรมดาหรือครอบครัวโดยใหญ่แล้วครัวเรือนมักจะมีแหล่งรายได้จากการทำงานเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
๒)หน่วยธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจของบริษัทห้างร้านหรือองค์กรธุรกิจที่มักแสวงหากำไรหน่วยเศรษฐกิจประเภทนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
๓)รัฐบาล เป็นหน่วยเศรษฐกิจที่มีฐานะเป็นรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐบาล ซึ่งมักมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะมิใช่การแสวงหากำไรผู้ผลิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น