วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์ขอบข่ายของวิชาเศรษฐศาสตร์
              วิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาควบคลุมถึงประเด็นต่างๆ  มากมาย  โดยพยายามอธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาที่สังคมไม่พึงปรารถนาด้วยเหตุนี้  วิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีการศึกษาใน    ลักษณะดังนี้
๑) เศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์
เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่มุ่งอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล  หรือระหว่างปัจจัยหรือสาเหตุกับผลลัพธ์  เช่น  ถ้าสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูง  ผู้ซื้อจะตัดสินใจอย่างไร  โดยไม่คำนึงถึงว่าการตัดสินใจอย่างไร  โดยไม่คำนึงว่าการตัดสินใจนั้นเป็นที่น่าพึงพอใจของสังคมหรือไม่  เป็นต้น
๒) เศรษฐศาสตร์นโยบาย 
เป็นการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของสังคมว่า การดำเนินกิจกรรมหรือการตัดสินใจหนึ่งๆ เป็นสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ เช่น ถ้าสินค้าชนิดหนึ่งมีราคาสูง ผู้ซื้อควรจะตัดสินใจอย่างไร หรือรัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างไร      เป็นต้น ดังนั้น สามารถจำแนกขอบข่ายออกได้เป็น ๒ แนวทาง ดังนี้
(๑)  เศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือจุลเศรษฐศาสตร์
(๒) เศรษฐศาสตร์มหาภาคหรือมหาเศรษฐศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น