วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ผลการเรียนรู้
1.  รู้เข้าใจความหมาย ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์
2.  รู้เข้าใจขอบข่ายและแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
3.  รู้เข้าใจแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ รวทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายและจุดมุ่งหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์
ด้วยเหตุที่มนุษย์มีความต้องการมากจนไม่มีขีดจำกัด  แต่ทรัพยากรมีอยู่จำกัด 
ทำให้มนุษย์ไม่สามารถนำทรัพยากรมาบำบัดความต้องการของตนเองได้อย่างพอเพียง  จึงต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
          ยกตัวอย่างเช่น  มนุษย์มีความต้องการด้านเพาะปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุด  แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงที่ว่าทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  ที่ดินและน้ำ  มีอยู่อย่างจำกัด  จึงสามารถทำการเพาะปลูกได้เพียงอย่างเดียว  จึงจำเป็นต้องแบ่งปันที่ดินและน้ำบางส่วนสำหรับกิจกรรมหรือการใช้ประโยชน์ประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย การเลี้ยงสัตว์ การสร้างเส้นทางคมนาคม  เป็นต้นว่า  เป็น
          ดังนั้นวิชาเศรษฐศาสตร์จึงมีความจำกัดความอย่างสั้นๆว่า  เป็นวิชาที่ได้ศึกษาถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรืออาจกล่าวได้ว่า เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ให้ความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่านั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น