วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวทางคำตอบเศรษฐศาสตร์


1.       ระบบเศรษฐกิจ  หมายถึง
             ง  กลุ่มของสถาบันทางเศรษฐกิจที่มีการปฏิบัติคล้ายคลึงกันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสถาบัน
2.       ผู้บริโภคโดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการบริโภคสินค้าและบริการ
ค ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.       ผู้ผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม มีจุดมุ่งหมายอย่างไรในการผลิต
ข ให้ได้รับกำไรสุทธิสูงสุด
4.       ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งทุกระบบเศรษฐกิจจะมีอยู่เหมือน ๆ กัน คือข้อใด
ข จะผลิตอะไร  ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร
5.       ปัจจัยการผลิตในระบบเศรษฐกิจข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการดำเนินการผลิตให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
ง ผู้ประกอบการ
6.       อะไรคือลักษณะของผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นทุติยภูมิ
ก บ้านอยู่อาศัย
7.       ข้อใด ไม่จัดอยู่ในประเภทของหน่วยเศรษฐกิจใน ระบบเศรษฐกิจ
ง หน่วยต่างประเทศ
8.       ระบบเศรษฐกิจแบบใดที่รัฐบาลจะเข้ามาควบคุมกิจการที่มีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่แต่เอกชนมีเสรีภาพในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับหนึ่ง
ง ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย
9.       ในปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจรูปแบบใด
ข  แบบผสมเน้นไปทางทุนนิยม
10.    ระบบเศรษฐกิจแบบบังคับ มีข้อดีอย่างไร
ค เอกชนมีความเท่าเทียมกันในฐานะทางเศรษฐกิจ
11.    ข้อใดจัดอันดับการแข่งขันของตลาดประเภทต่าง ๆ จากมากไปหาน้อย ตามลำดับหมายเลขที่กำหนดให้ได้ถูกต้องที่สุด   1.   ตลาดผูกขาด 2.   ตลาดผู้ขายน้อยราย  3.   ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ 4.  ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
ค 3  4  2  1
12.    ตัวอย่างสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีผู้ผลิตจำนวนมากเป็นรายเล็ก ๆ ยกเว้น ข้อใด
ค ตลาดโค กระบือ
13.    ลักษณะหรือคุณสมบัติของตลาดผูกขาด มักจะพบในระบบเศรษฐกิจแบบใด
ค แบบสังคมนิยม
14.    สินค้าและบริการในข้อใดที่มีโครงสร้างแบบตลาดผู้ขายน้อยราย
ค ปูนซีเมนต์  โรงภาพยนตร์
15.    ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปสงค์ข้อใดสำคัญที่สุด
ก ราคาของสินค้าและบริการที่จะซื้อ
16.    ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ค อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์      
17.    ในตลาดแรงงาน ค่าแรงดุลยภาพเท่ากับ 120 บาทต่อวัน และปริมาณแรงงานดุลยภาพเท่ากับ 100,000 คน เมื่อรัฐบาลประกาศค่าแรงงานขั้นต่ำไว้ ณ 151 บาทต่อวัน โดยมีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดผลอย่างไร
ค อุปทานแรงงานส่วนเกิน และนายจ้างจะจ้างแรงงานได้มากกว่า 100,000  คน
18.    อุปสงค์ (Demand) ต่อราคา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างอะไร
ข ราคาสินค้ากับปริมาณเสนอซื้อสินค้านั้น
ให้ใช้แผนภูมิต่อไปนี้ตอบคำถามในข้อ 19

ราคา  ต่อกิโลกรัม
ปริมาณการซื้อส้ม/ ก.ก.
ปริมาณการขายส้ม/ก.ก.
5
4
3
2
1
10
20
30
40
50
50
40
30
20
10

19.    ที่ระดับราคาส้มกิโลกรัมละ 5 บาท จะเกิดผลอย่างไร
ค ปริมาณความต้องการเสนอซื้อ 10 กิโลกรัม ความต้องการเสนอขาย 50 กิโลกรัม  มีส้มเหลือ 40 กิโลกรัม
20.    ภาวะที่เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดอะไร
ก ปริมาณเสนอซื้อลดลง
21.    การที่ราคาสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะส่งผลอย่างไร เพราะเหตุใด
ก  ราคาลด เพราะเกิดอุปทานส่วนเกิน
22.    ข้อใด ไม่ใช่ผลกระทบจากการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำของรัฐบาล
ง  อุปทานแรงงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
23.    การกำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของประเทศไทยที่มีการเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นผลมาจากสาเหตุใด
ง  ค่าครองชีพสูงขึ้น
24.    จากมติของคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ได้กำหนดให้จังหวัดใดบ้างที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุด 5 อันดับแรกของไทย
ข  กรุงเทพฯ สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี
25.    กฎหมายฉบับปัจจุบันได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสุด สูงสุดที่อัตราเท่าใด
ข  151- 206  บาท                     
26.    การที่รัฐบาลใช้กฎหมายกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทย จัดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องใด
ค  การแทรกแซงราคา
27.    การที่รัฐบาลกำหนดให้การซื้อขายสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะต้องอยู่ในระดับราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหนึ่ง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ก  เพื่อยกระดับราคาและรายได้ของผู้ผลิต
28.    องค์กรใดที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้าง มีอำนาจต่อรองกับนายจ้าง เกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการอื่น ๆ 
ค  สหภาพแรงงาน
29.    การแทรกแซงราคาที่รัฐบาลไทยนิยมนำมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ยกเว้น ข้อใด
ง  การตั้งกำแพงภาษี
30.    การแทรกแซงราคาโดยการกำหนดราคาขั้นต่ำ ที่รัฐบาลดำเนินการส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทใด
ก  สินค้าเกษตรกรรม    
31.    การกำหนดราคาขั้นสูงที่รัฐบาลใช้ควบคุม ส่วนใหญ่มักเป็นสินค้าและบริการที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ ยกเว้น ข้อใด
ค  ตั๋วชมภาพยนตร์  
32.    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด
ก  พึ่งตนเอง               
33.    ทุกข้อเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ยกเว้น ข้อใด
ข ไม่พึ่งทุนในการผลิต
34.    ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเทียบได้ใกล้เคียงกับระบบเศรษฐกิจใด
ค  ระบบพอยังชีพ
35.    หลักการใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจพอเพียงยึดเรื่องใดเป็นสำคัญ
ก  เน้นความยั่งยืน
36.    หลักการใช้เทคโนโลยีในระบบเศรษฐกิจพอเพียงยึดแนวทางใดเป็นสำคัญ
ก  เทคโนโลยีที่เหมาะสม
37.    เป้าหมายทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด
ค  มุ่งลดรายจ่ายเป็นสำคัญ
38.    ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางปฏิบัติ 3 ขั้นตอนคือข้อใด
ง  พอเพียง  สหกรณ์  กลุ่มอาชีพ
39.    การบริหารจัดการที่ดินและการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวคิดของทฤษฎีใหม่ มีสัดส่วนตามข้อใด
ก  30:30:30:10
40.    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่ได้อัญเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศจนประสบผลสำเร็จ
ค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่  8
41.    องค์กรบุคคลซึ่งรวมกลุ่มโดยความสมัครใจในการดำเนินกิจกรรมที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการบริหารงานองค์กรตามหลักประชาธิปไตย โดยไม่แสวงหากำไรมีความหมายตรงกับข้อใด
ข  สหกรณ์
42.    สหกรณ์ทุกประเภทจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตามหลักการร่วมกัน ยกเว้น ข้อใด
ข  ความเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องกับใคร
43.    บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการสหกรณ์ของโลก คือใคร
ง  โรเบริ์ต  โอเวน
44.    สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย คือข้อใด
ก  สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้
45.    สหกรณ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาข้อใดมากที่สุด
ง  ขาดแคลนเงินทุนและความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน
46.    สหกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในประเภทสหกรณ์นอกภาคเกษตรทั้งหมด          
ก  สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์ออมทรัพย์
47.    สหกรณ์ใดที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร จัดสร้างปัจจัยพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้ที่อยู่อาศัย จัดหาสินเชื่อปัจจัยการผลิตและสิ่งของจำเป็นให้กับสมาชิก
ข  สหกรณ์นิคม
48.    ข้อใดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาแบบยั่งยืน
ข  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อสงวนไว้ใช้ในโอกาสต่อไป
49.    เป้าหมายท้ายสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คือข้อใด
ง  การเพิ่มขึ้นของมาตรฐานการครองชีพของคนในประเทศ
50.    เหตุผลใดมีความสำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง  การลดความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้
51.    การรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือช่วยเหลือด้านสินเชื่อจากหน่วยงานใด
ง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
52.    หลักการสหกรณ์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานตามหลักประชาธิปไตยที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป
ข  ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนจะมีสิทธิเพียงหนึ่งเสียง
53.    จากข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ประเภทใดมีจำนวนสมาชิกมากที่สุด เรียงตามลำดับ
ง  สหกรณ์การเกษตร  สหกรณ์ออมทรัพย์  สหกรณ์บริการ
54.    สหกรณ์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ น้อยที่สุดในข้อใด
ค  สหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยถูกที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป
55.    แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
ง  พัฒนาเศรษฐกิจ โดยรักษาสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
56.    ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือเรื่องใด
ก  ความยากจนอันเกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ
57.    แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในประเทศไทยข้อใดเหมาะสมที่สุด
ค  นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
58.    การรวมกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จใน การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจระดับชุมชนของไทย คือ โครงการใด
ก  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น