วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความเป็นมาของวิชาเศรษฐศาสตร

        
              แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ดังปรากฏอยูในหลักปรัชญาของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง  เช่น  เพลโต  อริสโตเติล  เป็นต้น  แต่ไม่ได้ถือเป็นหลักหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จนกระทั่งในช่วงคริศต์ศตวรรษที่ ๑๘ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์จึงได้เริมศึกษากันอย่างจริงจังดังจะเห็นได้จาก  อดัม  สมิธ (Adam Smith)ได้แต่งหนังสือเรื่อง  ความมั่งคั่งแห่งชาต (The Wealth of Nations)ที่กล่าวว่ารัฐบาลควรเข้ามาแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าที่น้อยที่สุด หนังสือเล่มนี้นับเป็นหนังสือทางเศรษฐศาสตร์เล่มแรกของโลก  และสมิธได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น