วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน


ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
          ในชีวิตประจำวันของมนุษย์  ย่อมมีเรื่องที่ต้องคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งมีให้พิจารณาอยู่มากมายหลายชนิด หลายราคา และหลายยี่ห้ออยู่ตลอดเวลาดังนั้น  วิชาเศรษฐศาสตร์จึงสามารถนำมาประยุกต์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้  โดยมีปัจจัยหลายประการเข้ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าว  เช่น  ราคาของสินค้า จำนวนเงินที่มีอยู่  รสนิยม  ความพึงพอใจต่างๆ  เป็นต้น    ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรู้จักเลือกบริโภค และยังเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย
          ครอบครัวหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกัน  จึงจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆ  ในลักษณะคล้ายคลึงกับการตัดสินใจของแต่ละคน  ในระดับครอบครัวนั้น  พ่อ  แม่ หรือผู้นำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจ่ายว่ารายได้โดยรวมของครอบครัวเป็นอย่างไรทั้งนี้   เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่า   ครอบครัวมีกำลังในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการได้มากน้อยเพียงใด
          สำหรับรัฐบาลก็มีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกันกับระดับครอบครัว  แต่รัฐบาลเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่  และมีหน่วยงานบางหน่วยงานทำหน้าที่แสวงหารายได้เข้าประเทศ  เช่น กรมสรรพากร  มีหน้าที่เก็บภาษีรายได้จากประชาชน  กรมสรรพสามิต  มีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากร  มีหน้าที่เก็บภาษีมินค้านำเข้าจากต่างประเทศ  เป็นต้น  ซึ่งรัฐบาลต้องอาศัยรายได้เหล่านี้สำหรับซื้อสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ  เพื่อนำมาใช้บริหารปกครองประเทศ  รวมทั้งจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างและเงินเดือนของพนักงานและข้าราชการทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น